Lombikkülföldön logo
lombikkulfoldon.huMeddőségi kezelések külföldi magánkórházakban

Adatkezelési Tájékoztató

lombikkulfoldon.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve:

Adatkezelő elérhetősége:

Adatkezelő képviselője:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Érvényes:

Foglaljorvost Online Kft.

info@foglaljorvost.hu

Straub Fanni

adatvedelem@foglaljorvost.hu

2022. október 1-jétől

I. FOGALMAK

 • „személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • „egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Foglaljorvost Online Kft.
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

II. A LOMBIKKÜLFÖLDÖN.HU HASZNÁLAT SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

II.1. A Foglaljorvost Online Kft. tulajdonában álló lombikkülföldön.hu oldalának használata ingyenes és nem regisztrációhoz kötött.

II.2. A lombikkülföldön.hu oldal működéséhez szervesen hozzátartozik, hogy a felhasználók értékelhetik az egyes magánklinikákat, saját, valós tapasztalatuk alapján. A válaszadás önkéntes. Amennyiben hozzájárul, véleményét honlapunkra feltöltjük az adott klinika adatlapjához, kizárólag a (jövőbeni) páciensek részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:valós élmény alapján a magánkórház értékelése
Az adatkezelés jogalapja:hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az érintettek:az értékelést kitöltő felhasználók
Kezelt személyes adatok:magánkórház, az értékelés időpontja, vélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/azonosító, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim), továbbá a felhasználó értékeléskori IP-címe*
Adatfeldolgozók neve:informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői (Wawona, Digital Beaver), Zerotimeservices (irodai szerver, tárhely), az oldal üzemeltetője (Greenformatics Solutions Kft.)
Tervezett adattárolási határidő:amíg hozzájárulását vissza nem vonja

Hozzájárulása visszavonását az adatvédelmi tisztviselőnek írt e-mail-ben teheti meg.

* A Szolgáltató a Felhasználó által közzétett értékeléstől számítva 5 évig megőrzi a Felhasználó beazonosítására alkalmas IP-címét. Az IP-cím felhasználására és kiadására kizárólag a Szolgáltató által lefolytandó Felhasználó azonosítására és/vagy hatósági, bírósági eljárás céljából kerülhet sor.

III. A FOGLALJORVOST.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN ADATAIT A KÖVETKEZŐKÉPPEN KEZELJÜK

Amennyiben a lombikkülföldön.hu oldalon keresztül időpontot foglal, a foglalással kapcsolatos adatait a FoglaljOrvost.hu Adatkezelési tájékoztatója szerint kezeljük, melyről itt tájékozódhat: https://foglaljorvost.hu/info/adatkezelesi-tajekoztato/

IV. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, munkatársak titoktartásáról,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

V. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása
 1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés
  Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e- mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Társaságnál regisztrált e- mail címéről küldi.
 2. Helyesbítés joga
  A lombikkülföldön.hu oldalon helyesbítheti leadott értékelését, amennyiben ennek szükségét látja. Amennyiben segítségre van szüksége, keressen minket elérhetőségeinken.
 3. Törléshez való jog
  Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Amennyiben a végleges törlést kéri, írjon meg igényét az adatvedelem@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben, és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről).
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé́ teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 5. Adathordozhatóság
  Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az info@foglaljorvost.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.
 6. A tiltakozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a Honlapon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik Honlapon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is. Továbbá a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely Felhasználó zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
www.naih.hu 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11.

Budapest, 2022. október 1.